Xuất Hiện Ngẫu Nhiên

Song Long Xuất Hải 1984

Song Long Xuất Hải 1984

Ngô Diệu Hán, Sầm Kiến Huân, Huệ Anh Hồng, Diệp Đức Nhàn, Lâm Chánh Anh, Điền Tuấn, Diệp Vinh Tổ, Chung Phát, Lưu Gia Vinh,…