Danh mục: Điện Ảnh

Nhân Chứng 2008

Nhân Chứng 2008

Trương Gia Huy, Tạ Đình Phong, Trương Tịnh Sơ, Liêu Khải Trí, Quách Chính Hồng, Quan Vịnh Hà, Trương Đồng Tổ, Lưu Giang.